ادبیات
ادبیات  

درآمدی بر تاریخ داستانی ایران

نویسنده: ندا اخوان اقدم
چاپ اول: ۱۳۹۷
تعداد صفحات: ۲۶۱ 

مجموعه مقالات شرق نگاشت (۲)

به کوشش: نسرین دستان
چاپ اول: ۱۳۹۸
تعداد صفحات: ۱۷۰ 

بوستان خیال

نویسنده: میرمحمدتقی جعفری حسینی‌احمدآبادی
تصحیح و مقدمه: سید کمال حاج‌سیدجوادی با همکاری پوران زینالی
چاپ اول: ۱۳۹۲
تعداد صفحات: ۷۲۱
 

طرازالاخبار

نویسنده: عبدالنبی فخر الزمانی قزوینی
مقدمه و تصحیح و تعلیقات: سیدکمال حاج‌سیدجوادی، با همکاری حسن یاسینی
چاپ اول: ۱۳۹۲
تعداد صفحات: ۹۲۵ 

دوبیتی‌های عامیانه بیرجند

نویسنده: محمدمهدی ناصح
چاپ اول: ۱۳۹۲
تعداد صفحات: ۱۴۱

مطلع‌العلوم و مجمع‌الفنون

نویسنده: واجدعلی‌خان هوگلوی
تصحیح و تعلیقات: سیدکمال حاج‌سیدجوادی با همکاری فاطمه شاملو
چاپ اول: ۱۳۹۲
تعداد صفحات: ۲۹۸