اعضای گروه
 
دکتر ندا اخوان اقدم
(سرپرست گروه)
 
دکتر صبا لطیف‌پور
 
دکتر مهدی مکی‌نژاد