اعضای گروه
 
دکتر شهاب پازوکی
(سرپرست گروه)
 
دکتر رضا افهمی
 
دکتر مجید پروانه‌پور
 
کاوه خورابه
دکتر ناهید عبدی