معرفی گروه

معرفی گروه

هنر شرق نه تنها شامل کشورهای شناخته‌شده این محدودة جغرافیایی، مانند چین، هند، ایران، ژاپن، کره ...، می‌شود بلکه دیگر سرزمین­‌های متأثر از تمدن شرقی را نیز در بر می‌­گیرد. گروه هنر شرق پژوهشکدة هنر، فعالیت‌­های پژوهشی خود را بر هنر و اندیشه­‌های شرقی متمرکز نموده است و بررسی و مطالعه در زمینة تأثیرات فرهنگ­‌های شرق بر یکدیگر و همچنین تأثیرات اسلام بر هنر تمدن‌های شرقی را در زمرة الویت‌های پژوهشی خود قرار داده است. گروه هنر شرق، که یکی از دپارتمان‌­های سه‌­گانه پژوهشکدة هنر است، بر آن است تا اهداف زیر را محقق نماید:

- معرفی جریان‌ها و سنّت‌­های مهمّ هنری در حوزة شرق
- بررسی تعاملات فرهنگی و هنری در میان کشورهای شرقی
- بیان ویژگی‌­های هنری دوره­‌های مهمّ تاریخی در کشورهای شرقی
- بررسی تأثیرات متقابل فرهنگ­‌های شرقی و اسلام


برای دست‌یابی به اهداف پیش‌گفته، گسترة فعالیت‌های این گروه در قالب اولویت­‌های زیر تعریف می­‌شود:

- برگزاری جلسات سخنرانی، نشست‌ها و همایش‌های ملّی و بین‌المللی
- برگزاری کارگاه‌ها و جلسات آموزشی
- برنامه‌ریزی و حمایت از طرح‌های پژوهشی (خرد، میانه، و کلان) در راستای اهداف گروه
- دعوت از پژوهشگران و هنرمندان برجستة این حوزه برای حضور و همکاری در گروه، در قالب طرح‌های پژوهشی و یا برنامه‌های هنری


مدیر گروه: دکتر زهرا دستان