اعضای گروه
 
دکتر زهرا دستان 
(مدیر گروه)
 
دکتر سمیه رمضان‌ماهی
 
دکتر محمدرضا مهراندیش
 
دکتر محمد محمدی