اعضای گروه
 
دکتر زهرا دستان 
(سرپرست گروه)
 
دکتر فرزانه اعظم‌لطفی
 
دکتر بابک خضرائی
 
دکتر مرتضی رضوانفر