نقد و نظریه هنر

نقد معماری معاصر ایران: سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی


نویسنده: نیر طهوری
چاپ اول: ۱۴۰۰
تعداد صفحات: ۴۵۳

نقدنگاشت؛ پیشینه نقد و نظر در هنر ایرانی ـ اسلامی(فتوت‌نامه‌ها)

به کوشش: نیر طهوری
چاپ اول ۱۳۹۸
تعداد صفحات: ۱۱۹ 

روش‌شناسی نقد در خوشنویسی

نویسنده: حسین رضوی فرد
چاپ اول: بهار ۱۳۹۸
تعداد صفحات: ۲۴۵

نظریه‌ای برای مطالعات پرفورمنس 

نویسنده: فیلیپ اسلاندر
مترجم:شهاب پازوکی و مجید پروانه‌پور
چاپ اول: ۱۳۹۸
تعداد صفحات: ۲۴۰ 

نظرات برجسته زیبایی‌شناسی؛ از افلاطون تا نیچه

نویسنده: فرشید ابراهیمیان
چاپ اول: ۱۳۹۴
تعداد صفحات: ۲۸۴ 

تفسیر و ضد تفسیر

نویسنده: امیر نصری
چاپ اول: ۱۳۹۳
تعداد صفحات: ۳۷۰ 

 

تفسیر اثر هنری

نویسنده: دکتر امیر نصری
چاپ اول: ۱۳۹۳
تعداد صفحات: ۲۴۲
 

مفهوم ذوق هنری در سنت زیبایی‌شناسی تجربه‌گرا در قرن هیجدهم

نویسنده: علی سلمانی
چاپ اول: ۱۳۹۲
تعداد صفحات: ۳۵۰