هیئت علمی

دکتر ندا اخوان اقدم

دکتر ناهید عبدی

دکتر زهرا دستان

دکتر صبا لطیف‌پور

دکتر مجید پروانه‌پور

دکتر شهاب پازوکی