اداره امور پژوهشی و آموزشی

داوود خوش‌نیت

تحصیلات: کارشناسی ارشد پژوهش هنر

سمت: رئیس ادارة امور پژوهشی و آموزشی

ایمیل: d.khoshniyat @aria.ac.ir