شورای علمی و اجرایی همایش

 

دبیر علمی همایش: 

دکتر محمداسماعیل اسمعیلی جلودار

 

شورای علمی همایش: 

دکتر محمد حسن طالبیان

دکتر علی بحرانی‌پور

دکتر الهه پنجه‌باشی

دکتر علیرضا شاه‌محمد‌پور

 

دبیر اجرایی همایش:

دکتر سعید امیرحاجلو