طرح‌های پژوهشی درحال انجام

- مطالعة آیکونوگرافیک تصاویر خمسه شاه طهماسبی: دکتر ناهید عبدی

- ارتباط انسان و حیوان در هنر هخامنشی: دکتر صبا لطیف‌پور

- بازنمایی ضحاک در نگاره‌های شاهنامه و نسبت این بازنمایی با متون اوستایی و پهلوی پیش از اسلام: دکتر ندا اخوان اقدم

- تاثیرات آیین زرتشتی بر تبادلات هنری چین و ایران با بررسی گورمزارهای زرتشتی در چین: دکتر نسرین دستان

- نمادشناسی آثار فلزی اوراتویی: مریم دارا